Beleidsplan Stichting Atelier Rochussen 2018 – 2021

Rotterdam, 2 maart 2018

1. Inleiding

Stichting Atelier Rochussen is in 2013 opgericht. In de voorgaande jaren kende het centrum van Rotterdam een aantal welzijnsorganisaties die activiteiten organiseerde gericht op de sociale verbinding en sociale ondersteuning tussen bewoners van de binnenstad. Als gevolg van veranderd overheidsbeleid is een belangrijk deel van die organisaties in de afgelopen jaren verdwenen. Een veranderde visie op het gebied van welzijn is hiervan een belangrijke oorzaak. Daarvoor in de plaats is ruimte gekomen voor allerlei initiatieven ‘van onderop’. Wijkbewoners, ondernemers en andere wijkpartners signaleren behoeften in een wijk en pakken vervolgens zelf de handschoen op. De overheid ondersteunt over het algemeen goede initiatieven die passen bij de bestuurlijke speerpunten. Ook fondsen doen dat. Subsidiemogelijkheden zijn echter niet altijd toereikend. Soms ook passen op zichzelf goede initiatieven niet goed bij de verschillende beleidsdoelen of vallen tussen wal en schip met betrekking tot verschillende beleidsterreinen (het past niet goed bij het één en ook niet goed bij het ander). In die gevallen kan stichting Atelier Rochussen hier een bescheiden rol spelen, door het (kleinschalig) mee ondersteunen van deze nieuwe, kleinschalige vormen van welzijnswerk.

Stichting Atelier Rochussen heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie en ambieert ook niet om die te ontwikkelen. De stichting heeft een klein bestuur dat zich betrokken voelt bij maatschappelijke problemen en behoeften in de oude wijken van Rotterdam. Daarbij is zij goed ingevoerd in het welzijnswerkveld. Bovendien beschikt zij over een goed netwerk op dit terrein. De doelstellingen van de stichting en de randvoorwaarden waaronder die doelstelling vorm wordt gegeven, zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten van 20 februari 2013.

De naam van de stichting is ontleend aan de bekende Rotterdammer Charles Rochussen (1814 – 1894). Een toonaangevende persoonlijkheid; hij was kunstenaar, ontwerper én bestuurder. Zijn schilderstijl maakte in de loop van zijn leven een ontwikkeling door; aanvankelijk figuratief en gaandeweg steeds losser, om uiteindelijk uit te komen bij het opkomend impressionisme. Rochussen leefde dan ook op het breekpunt van twee tijdperken; de periode die z’n waarden aan het verleden ontleende en de tijd waarin de kunst zich van de oude tradities probeerde te bevrijden. Het bestuur van stichting Atelier Rochussen ziet hierin een parallel voor wat betreft het welzijnswerk van de toekomst.2. Toekomstgericht welzijnswerk

In de achterliggende jaren is er een ontwikkeling geweest van schaalvergroting. Ook in het welzijnswerk is dit gebeurd. Wijkgebonden welzijnsorganisaties hebben elkaar opgezocht, al dan niet onder druk van de politiek en zijn fusies aangegaan. In een aantal gevallen heeft dit tot grote stedelijke koepels geleid.

Ondertussen is de welzijnswereld ingrijpend veranderd. Door bezuinigingen en veranderde inzichten worden juist veel meer kleinere, projectmatige welzijnsinitiatieven geïnitieerd en gefinancierd. Deze inzet heeft betrekking op een concreet probleem of ontwikkelpunt in een buurt. Stichting Atelier Rochussen heeft zich aan deze ontwikkeling verbonden. Juist in situaties waarin deze initiatieven vanuit betrokken buurtbewoners zelf komt.

Concreet betekent dit het ondersteunen van kleinschalige initiatieven gericht op ontwikkelen en versterken van talenten van bewoners van buurten; jong en oud. Geen vage ideeën, maar concrete plannen, waarbij de initiatiefnemers zelf ook hun nek uitsteken. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals muziek, theater, sport, educatie, versterking van sociale verbanden (doelgerichte) ontmoeting, burenhulp en vrijwilligersnetwerken.
Stichting Atelier Rochussen ondersteunt door advisering en soms tot kleinschalige afgebakende financiële steun.3. Samenwerkingspartners, samenwerkingsvormen en netwerkontwikkeling

Stichting Atelier Rochussen beschikt over een netwerk binnen de Rotterdamse welzijnsbranche. Dit netwerk varieert van traditionele welzijnsorganisaties tot jonge (welzijnswerk)ondernemers. Deze mensen maken zelf ook weer deel uit van een netwerk. Door actieve betrokkenheid wordt dit netwerk onderhouden en uitgebreid. Regelmatig is er ontmoeting en uitwisseling van informatie over ontwikkelingen, initiatieven en behoeften op het gebied van welzijn in Rotterdam. Met een nadruk op het centrumgebied. De aan stichting Atelier Rochussen gestelde vragen voor ondersteuning komen uit deze netwerken.

De ‘hulpvragen’ van samenwerkende partners zijn divers van aard. De samenwerking tussen stichting Atelier Rochussen en één van haar partners kan op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld:


• een bijdrage in de kosten van een concrete activiteit
• een bijdrage in de kosten van een (deel)project
• een bijdrage in de huisvestingskosten gedurende de opstartfase

In geval van een verzoek tot ondersteuning zal stichting Atelier Rochussen die altijd toetsen aan haar doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, het rendement van het initiatief en de haalbaarheid daarvan.4. Financiën en fondsenwerving

Stichting Atelier Rochussen beschikt over een werkkapitaal. Hiervan wordt een transparante administratie bijgehouden.

5. Organisatie en verantwoording

Onder verwijzing naar het reeds opgemerkte in de inleiding op pagina 2: Atelier Rochussen heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie en heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit minimaal drie personen. Het bestuur vergadert tenminste één maal per kwartaal en naar aanleiding van aanvragen voor ondersteuning.

Verantwoording vindt plaats door het schriftelijk vastleggen van voorwaarden en afspraken op grond waarvan financiële ondersteuning verleend wordt aan de betreffende aanvrager. Ook wordt van de aanvrager gevraagd een schriftelijke evaluatie op te stellen, over de besteding en het rendement van de financiële ondersteuning.